Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 11. marts 2019.

Referatet fra mødet:

Referat fra TUI’s Generalforsamling mandag den 11. marts

Velkommen
Formand Anja Rymand Wehl bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent
Søren Elholm blev efter forespørgsel valgt som dirigent. Søren kunne i henhold til TUI’s vedtægter, som det første fastslå at generalforsamlingen var korrekt og rettidigt varslet og dermed lovlig samt beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formand Anja Rymand Wehl
Formanden fremlagde en kort beretning over hvilke opgaver, tiltag og udfordringer bestyrelsen har haft i det forgangne år.
Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et planlægningsmøde ifm. Tandslet by- og ringriderfest. TUI har fået lavet en ny og mere brugervenlig hjemmeside samt fået oprettet et nyt og sikkert mailsystem inkl. et webhotel, således det er nemmere at opbevare og overlevere dokumenter mm. til nye bestyrelsesmedlemmer - kort sagt er TUI blevet opdateret ift. den elektroniske udvikling.
TUI har deltaget i og afholdt følgende arrangementer i løbet af sæsonen:
- Tandslet by- og ringriderfest
- Drenge og piger i natten
- Julemotion
- Sæsonafslutning for henholdsvis voksne den 8. marts og børn den 10. marts
Generelt set har det været lidt op ad bakke ift. de forskellige arrangementer TUI har afholdt. Det er de samme medlemmer, forældre og børn, der bakker op omkring TUI, hvilket har betydet at antal gæster ifm. Ringriderfesten, julemotion samt sæsonafslutningerne har ligget under det forventede.
Holdene ”Power Girls” og ”Sydals øvede piger” var der desværre ingen opbakning til at gennemføre. ”Pilates” har haft lidt nedgang i forhold til tidligere sæsoner. ”Cross gym” og ”Springmix” har der til gengæld været god opbakning til i denne sæson.
Grundet manglende hold i sæsonen var der desværre ikke grundlag for at afholde en opvisning, hvilket gjorde vi (bestyrelsen) valgte at afholde en afslutning for voksne samt en afslutning for børn, forældre og bedsteforældre.
TUI’s nye tiltag med børneholdet ”Idræt på tværs”, som er et samarbejde mellem Als Hf, TTK og TUI må betragtes som en succes. Ca. 20 børn har uge efter uge været at finde til træning i Sydals Hallen.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget til orientering ved kasserer Hanne Kryhlmand
Hanne fremlagde TUI’s regnskab for 2018, hvorefter hun gennemgik de forskellige poster. Blandt andet kunne hun fremhæve at det var lykkedes bestyrelsen at få et tilskud fra DGI og DIF’s foreningspulje til indkøb af nye redskaber, hvilket betyder, at TUI i den kommende sæson kan budgettere med et mindre beløb til indkøb af redskaber. En anden post Hanne fremhævede var udgiften i forbindelse med det betalingssystem (dankort) vi anvender til kontingentbetaling i Conventus. Det kunne være man på sigt skulle finde en anden løsning eftersom det er en stor udgift for en lille forening som vores.
I forhold til budgettet til 2019 er vi lidt optimistiske med hensyn til medlemstallet i den kommende sæson, set i forhold til at det har været nedadgående, men vi vurderer det vil være realistisk med en lille fremgang. I budgettet fremgår det også, at bestyrelsen har valgt at satse lidt mere på Tandslet by- og ringriderfest, i håb om at det kan være med til at øge antallet af gæster samt indtjeningen.
Der var enkelte spørgsmål i forbindelse med gennemgang af regnskab og budget, som alle blev besvaret og uddybet nærmere af Hanne.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Hanne Kryhlmand - modtager IKKE genvalg
Anders Reitz Iversen - modtager IKKE genvalg
Inger Plovborg er på valg - modtager IKKE genvalg
Anja Rymand Wehl er på valg - modtager genvalg
Lilly Paulsen er på valg - modtager genvalg
Maria Nielsen, Janne Jørgensen og Hanne Petersen takkede ja tak til at træde ind i bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen godkendte, ligesom den godkendte Anja og Lillys genvalg.
6. Valg af ungdomsrepræsentant
Ifølge foreningens vedtægter er det ikke et krav, at der er en eller flere ungdomsrepræsentanter i bestyrelsen, men det vil være at foretrække. Men desværre var der igen i år ingen kandidater til posten.

7. Valg af revisor
I henhold til TUI’s vedtægter skal revisoren vælges hvert år, og Helge Nielsen vil gerne fortsætte som foreningens revisor, hvilket generalforsamlingen godkendte.

8. Eventuelt
Forslag om, at Hanne eventuelt kunne fortsætte som bogholder for TUI uden at være en del af bestyrelsen, hvilket Hanne takkede ja tak til.
Inger, som i de sidste 2 år både har siddet med i TUI’s bestyrelse samt Sydals-Hallens bestyrelse, fortsætter fremover som TUI’s repræsentant i Sydals-Hallens bestyrelse.
Tove Wehl gjorde opmærksom på Sydals-Hallens 50 års jubilæumsfest, som afholdes lørdag den 16. november 2019. Fredag den 15. november 2019 afholdes der en officiel reception. I forbindelse med jubilæumsfesten kunne det måske være en opgave for TUI’s medlemmer at hjælpe med opstilling af bordede og stole, borddækning samt mandskab til baren. Måske kunne TUI tilbyde at betale 25kr. af billetten for deres medlemmer til gengæld for deres hjælp?

Anja afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til de fremmødte, tak for deres opbakning og ikke mindst tak for de gode input.

 


 

 

 

 

KONTAKT INFORMATION

Formand
Laura Nissen
Mobil: 61 12 44 65
Email: formand@tui-gymnastik.dk

Koordinator
Asbjørn Kaad
Mobil: 23 64 49 50
Email: koordinator@tui-gymnastik


Kasserer
Anja Rymand Wehl
Mobil: 22 78 93 71
Email: kasserer@tui-gymnastik.dk