Vedtægter for Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening (TUI) 2018
 
§1
Foreningens navn er Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i SønderborgKommune.
 
§2
Tandslet Ungdoms- og Idrætsforenings formål er at være en åben og attraktiv forening. der tilbyder breddeidræt og gode oplevelser for derigennem at skabe fællesskab og glæde i lokalområdet.
Foreningens formål er også, at alle medlemmer (over 15 år) aktivt og frivilligt stiller sig til rådighed for at hjælpe med at udvikle foreningen.
 
§3
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der anerkender og aktivt bidrager til foreningens formål.
Stk.2. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis medlemmet skader foreningens arbejde eller omdømme. Det udelukkede medlem kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.
 
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. På
generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der ved
vedtægtsændringer, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget. Generalforsamlingen skal
indvarsles senest 14 dage forud i lokalt ugeblad eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside.
Stemmeret har ethvert medlem ved personligt fremmøde.
Følgende punkter skal være på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget til orientering
4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 3 i lige år/4 i ulige år
6. Valg af ungdomsrepræsentant
7. Valg af revisor, på valg hvert år
8. Eventuelt
 
§5
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 15 medlemmer af foreningen ønsker det. Skriftlig begrundelse tilsendes formanden. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles 14 dage forud i lokalt ugeblad eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside. Skal være afholdt senest 4 uger efter anmodning.
 
§6
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges forto år ad gangen. Udover bestyrelsens 7 medlemmer kan der vælges 1-2 ungdomsrepræsentanter (min. 13 år), der ikke har stemmeret i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 6 år ad gangen.
 
§7
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen ved valg af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at løse særlige opgaver.
 
§8
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det på generalforsamlingen fremlagte budget.
 
§9
Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12. Foreningens regnskab for det foregående år med status 31.12skal snarest derefter afleveres til revision.
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
§10
Foreningens medlemmer og dens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelse.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§11
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse af den samlede bestyrelse.
 
§12
Foreningen kan ophøre, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer ved generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ønsker det.
Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af eventuel formue m.m., som dog skal anvendes til almene formål.
Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue m.m. er effekturet.
Således vedtaget den 12. marts 2018
 
 

KONTAKT INFORMATION

Formand
Maria Søndertsgaard Gehrke Nielsen
Mobil: 28 70 93 47
Email: formand@tui-gymnastik.dk

 

Næstformand
Janne Jørgensen
Mobil: 20 91 70 76
Email: medlem@tui-gymnastik.dk

 

Gymnastikkoordinator
Hanne B. F. Petersen
Mobil: 51 30 66 76
Email: koordinator@tui-gymnastik.dk


Kasserer
Anja Rymand Wehl
Mobil: 22 78 93 71
Email: kasserer@tui-gymnastik.dk