Vedtægter for Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening (TUI) 2021

§1 Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

 

§2 Formål

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforenings formål er at være en åben og attraktiv forening. der tilbyder breddeidræt og gode oplevelser for derigennem at skabe fællesskab og glæde i lokalområdet.

Foreningen vil arbejde for at det er let tilgængeligt og attraktivt at være frivillig i TUI

 

§3 Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver, der anerkender og aktivt bidrager til foreningens formål.

Et medlem kan ekskluderes af ledelsen, hvis medlemmet skader foreningens arbejde eller omdømme. Det udelukkede medlem kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der ved

vedtægtsændringer, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage forud i lokalt ugeblad eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside.

Stemmeret har ethvert medlem ved personligt fremmøde. Børn under 15 år kan lade sig repræsentere af en forældre.

 

Følgende punkter skal være på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af ledelsens årsberetning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget til orientering

4. Indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til ledelsen (2 på valg i lige år, 1 på valg i ulige år)

6. Valg af revisor, på valg hvert år

7. Eventuelt

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i ledelsen eller 15 medlemmer af foreningen ønsker det. Skriftlig begrundelse tilsendes formanden. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles 14 dage forud i lokalt ugeblad eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside. Skal være afholdt senest 4 uger efter anmodning.

 

§6 Foreningens ledelse og organisering

Foreningen er organiseret efter trilogiprincippet, hvor frivillige arbejder i grupper af 3 med afgrænsede opgaver og ansvarsområder.

Foreningen ledes af den koordinerende ledelsesgruppe på 3 personer. De vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen (2 på valg i lige år, 1 på valg i ulige år). Ved frafald i ledelsen har ledelsen bemyndigelse til at supplere sig frem til næstkommende generalforsamling.

Ledelsen konstituerer sig med en formand samt kasserer snarest muligt efter generalforsamlingen.

 

Ledelsen har bemyndigelse til at nedsætte teams til at varetage særlige områder og opgaver. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udpege holdansvarlige. Opgaver og rammer for teams og holdansvarlige defineres af ledelsen ved nedsættelse sådanne. 

 

 

§7 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12. Foreningens regnskab for det foregående år med status 31.12 skal snarest derefter afleveres til revision. Revisionen består af 1 generalforsamlingsvalgt revisor, der vælges årligt. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§8 Hæftelse

Foreningens medlemmer og dens frivillige hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelse.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse af den samlede ledelse.

 

§10 Forenings opløsning

Foreningen kan ophøre, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer ved generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ønsker det.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af eventuel formue m.m., som dog skal anvendes til almene formål.

Foreningens ledelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2021

 

Dirigent

DGI konsulent Janne Bonde

 

______________________ 

d. 26. maj 2021
 
 

KONTAKT INFORMATION

Formand
Malene Paulsen
Mobil: 23 32 71 50
Email: formand@tui-gymnastik.dk

Koordinator
Laura Nissen
Mobil: 61 12 44 65
Email: koordinator@tui-gymnastik


Kasserer
Anja Rymand Wehl
Mobil: 22 78 93 71
Email: kasserer@tui-gymnastik.dk